položka: 10494

autor: Jöndl, Johan Philipp

název: Ueber Park-Anlagen und Verschönerung der Landschaften nebst einer kurzen, vorbereitenden Abhandlung über Pflanzenphysiologie.

Wien, 1850
(O zakládání parku a zkrášlování krajiny, taktéž krátké pojednání o fyziologii rostlin.)

Zakládání parků na chotkovských panstvích nelze spojovat pouze s Janem Rudolfem, s Kačinou a jejím anglickým parkem. Krásná barokní zahrada mezi zámkem v Nových Dvorech a klášterem svaté Anny byla dílem již jeho otce. Jan Ledr ve své kronice Děje panství Nových Dvorů z roku 1884 o tom píše:

„I celá vůkolní krajina velmi získala. V letech 1776–1782 dal hr. Jan Karel ku ponoukání syna svého Jana Rudolfa každoročně mnoho rostlin, sazenic stromových a semen z Prahy, Vídně, Pardubic a Zbirova, pak cizozemské exotické rostliny z Berlína a St. Strbiště do Nových Dvorů přivézti a je pod dozorem kutnohorského lékaře MDr. Fr. Třebického, důkladného tehdy oboru znalce, na poli za špitálem, v nově zřízené botanické školce, pak v bažantnici, v remízech a v Zábořských, Kateřinských a Bernardovských lesích vysázeti. Až z Londýna došlo mnoho semen stromových, které zatím v hrncích pěstovány byly. Návrší od Nových Dvorů dal lesem posázeti a tamtéž r. 1875 postaviti střílnu v gotickém slohu pojmenovanou Libuše. V panské zahradě zřízeno bylo zahradní divadlo ohraničené stromy, stromy ty lze v sestavením tom dosud viděti. Saletka, hr. Věžníkem vystavená, proměněna v zimní divadlo.“

˂
˃