položka: 12103

autor: Presl, Jan Svatopluk

název: Třicet a dva obrazy k prvopočátkům rostlinosloví.

Praha, 1848.
(Třicet a dva obrazy k prvopočátkům rostlinosloví.)

V první polovině 19. století stoupalo české národní cítění, což se projevilo i v botanice. V Praze působilo v tuto dobu mnoho známých botaniků, mezi nimi i bratři Preslové. Ti se zvláště zasloužili o vytvoření českých názvů například pro jednodomé a dvoudomé rostliny či názvů čeledí nopálovité, pryšcovité ap. Začátky českého názvosloví rostlin začínají v roce 1820, kdy Jan Svatopluk Presl (1791–1849) spolu s hrabětem Bedřichem Všemírem Berchtoldem, vydávají dílo O přirozenosti rostlin aneb Rostlinář pro lékaře, ranhojiče, hospodáře, lesníky, umělce a vychovatele. Bratři Preslové vydali mnoho botanických publikací. Psali také o kaktusech a sukulentech, což dokumentují například i práce, s obrazovým doprovodem, Jana Svatopluka Presla Počátkové rostlinosloví a Třicet a dva obrazy k prvopočátkům rostlinosloví, obě z roku 1848.

Dokonalá znalost rostlin, zejména hospodářských plodin, a podmínek jejich pěstování s co nejvyššími výnosy byly základem úspěšného hospodaření. O začátcích působení Chotků na novodvorském panství nám mnoho napoví kronika Děje panství Nových Dvorů sepsaná řídícím učitelem Josefem Edrem v roce 1884:

„Ku zcelení pozemků koupil hrabě Jan Karel smlouvou ze dne 9. srpna 1775 od obce Čáslavské 6 kop polí u mlýna Klejnaru… Roku 1775 dal rybník Sv. Anenský ve výměře 552 měřic a roku 1785 rybník Sv. Jakubský ve výměře 730 měřic vysušiti a na pole upraviti. Budovy hospodářské a lesnické, které sešly byly, dal znova opraviti a i nové postaviti.“

˂
˃